Gates and surroundings of Gibraltar on Danube

Izdavač
Muzej grada Novog Sada, Petrovaradin, Tvrđava 4

Za izdavača
MSc Vesna Jovičić, direktor

Autor
Dr Jelena Banjac, muzejski savetnik, istoričar umetnosti

Recenzent
Miloš Arsić, muzejski savetnik, istoričar umetnosti

Lektor
Gordana Đilas

Fotografija
Feđa Kiselički

Priprema i štampa
JP Službeni glasnik, Beograd

Tehničko uredništvo
Simulta, Novi Sad

Tiraž
300

ISBN 978-86-7637-115-0
Publikovanje kataloga i realizaciju izložbe omogućila je Uprava za kulturu grada Novog Sada