Konzervacija i restauracija

Konzervacija i restauracija

Konzervatorsko-restauratorska služba se bavi konzervacijom i restauracijom muzejskih predmeta; određivanjem uslova za smeštaj muzejskih predmeta; određivanjem uslova za smeštaj muzejskih predmeta u depoima‚ na izlođžbi i prilikom transporta; organizovanjem stalne kontrole uslova smeštaja i stepena ugroženosti muzejskih predmeta; određivanjem prioriteta konzervatorske obrade u odnosu na zaštitu zbirke u celosti i pojedinačnih predmeta; ispitivanjem mogućnosti i uvođenje novih metoda rada na konzervaciji i restauraciji; ispitivanjem uzroka koji vode do oštećenja predmeta; izradom stručno-tehničke dokumentacije; organizacijom rada i rada na konzervatorsko-restauratorskim radovima na terenu...