DR BRANKO ILIĆ - Život posvećen umetnosti

Izdavač: Muzej grada Novog Sada
Za izdavača: MSc Vesna Jovičić
Autor kataloga i izložbe: Ljiljana Lazić
Recenzent: dr Vera Jovanović
Lektor: mr Milena Leskovac
Prevodioci: Sava Rakić, Ljubica Jankov
Fotografije: Ljubiša Savić, Pavle Jovanović, Nikola Stojanović, Feđa Kiselički, Ljiljana Lazić
Restauracija i konzervacija: mr Branka Janković-Knežević, Savo Gvozdenović, Đorđe Lazić
Priprema i štampa kataloga: Cicero, Beograd
Tehnička realizacija izložbe: tehnička ekipa MGNS, Multidizajn, Rebel Creative
Tiraž: 300
ISBN 978-86-7637-094-8