POVLAČENJE IZ SRBIJE (oktobar - decembar 1915.)

POVLAČENJE IZ SRBIJE (oktobar - decembar 1915.)
Luj L. Tomson

Priredili:
Branislav Stanković
Mirko Peković
Gordana Bulović

Izdavač:
Narodni muzej Šabac
Muzej grada Novog Sada

Za izdavača:
Marko Bingulac
Vesna Jovičić

Urednik: dr Mirko Peković
Recenzent: dr Dušan T. Bataković
Likovno-grafički urednik: mr Nebojša Kujundžić

Fotografije:
Rista Marjanović
privatna zbirka  Vasa Eškičević
skice ROMS M. 10.449

Lektura i korektura: Irina Nešić
Prevod: Milisav A. Ivanišević
Tiraž: 500 primeraka

ISBN 978-86-7637-095-5