VOŽD KARAĐORĐE - OTAC SRBIJE

Izdavači: Muzej grada Novog Sada, Vojni muzej, Beograd

Za izdavača: MЅs Vesna Jovičić

Urednik: Dr Mirko Peković

Autori izložbe i kataloga: Gordana Bulović, Mirko Peković

Recenzent: Branko Bogdanović

Lektura i korektura: Simulta, Novi Sad

Fotografija: Feđa Kiselički

Konzervacija: Potkrajac Željko

Tehnička realizacija izložbe: Đorđe Lazić Ćapša, Savo Gvozdenović, Dragana Stojanović

Zahvaljujemo na saradnji koleginicama Vojnog muzeja višoj kustoskinji Ljubici Dabić, muzejskoj savetnici Anđeliji Radović i višoj kustoskinji Tatjani Marković iz Narodnog muzeja Šabac

Priprema i štampa: JP Službeni glasnik, Beograd

Tiraž: 300 primeraka
ISBN 978-86-7637-113-6

Štampanje kataloga omogućila je Uprava za kulturu Grada Novog Sada

Prilog: