Slikar Prve srpske armije VASA EŠKIĆEVIĆ

Slikar Prve srpske armije
VASA EŠKIĆEVIĆ

Izdavači: Muzej grada Novog Sada, Vojni muzej, Beograd, Srpska čitaonica u Irigu
Za izdavača: MЅs Vesna Jovičić
Urednik: Dr Mirko Peković
Autori izložbe i kataloga: Gordana Bulović, Mirko Peković
Recenzent: dr Mihael Antolović
Lektura i korektura: Lidija Mustedanagić
Fotografija: Feđa Kiselički
Tehnička realizacija izložbe: Đorđe Lazić Ćapša, Savo Gvozdenović, Dragana Stojanović
Zahvaljujemo na saradnji porodici Jeftić i kolekcionarima
Dizajn i priprema: Mara Torbica Jovanović
Dizajn korice: Aleksandar Pribićević
Štampa: JP Službeni glasnik, Beograd
Tiraž: 300
ISBN 978-86-7637-118-1
Štampanje kataloga omogućila je Uprava za kulturu Grada Novog Sada Novi Sad 2017