SVE ĆE TO NAROD POZLATITI

Izdavači

Narodni muzej Šabac, Vojni muzej, Beograd, Muzej grada Novog Sada

Za izdavača
Marko Bingulac

Urednik
Dr Mirko Peković

Autori izložbe i kataloga
Branislav Stanković, Mirko Peković, Gordana Bulović

Postavka izložbe
Dušan Pešić

Recenzent
Mihael Antolović

Lektor
Lidija Mustedanagić

Prevod
Irina Nešić
Marijana Jovelić

Fotografija
Muzejski fondovi

Restauracija
Saša Glišić

Priprema i štampa
Grafika Šabac

Savez slepih Srbije, Beograd

Tiraž
300 primeraka

Projekat je podržalo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije

Tekst u katalogu je preveden i na Brajevo pismo, prilagođen slepim i slabovidim osobama.