KOLEKCIJA UNIKATNE KERAMIKE

Izdavač
Muzej grada Novog Sada, Petrovaradin, Tvrđava 4

Za izdavača
MSc Vesna Jovičić, direktor

Autor
Dr Jelena Banjac, muzejski savetnik, istoričar umetnosti

Lektor
Gordana Đilas

Prevod
Sava Rakić

Fotografija
Feđa Kiselički, mr Vladimir Červenka

Konzervacija i restauracija
Tamina Kesić, Savo Gvozdenović

Priprema i štampa
JP Službeni glasnik, Beograd

Tehničko uredništvo
Simulta, Novi Sad

Tiraž
300

ISBN  978-86-7637-116-7

Publikovanje kataloga i realizaciju izložbe omogućila je Uprava za kulturu grada Novog Sada