Мајстори Севера

Izdavač:
Muzej grada Novog Sada;

Za izdavača:
MSc Vesna Iković

Autor kataloga i izložbe:
Ljiljana Lazić

Recenzent:
dr Vera Jovanović

Lektor:
Gordana Đilas

Prevodilac:
Sava Rakić

Tehničko uredništvo:
Simulta, Novi Sad

Fotografije:
Ljubiša Savić, Pavle Jovanović, Ljiljana Lazić

Restauracija i konzervacija:
mr Branka Janković Knežević, Savo Gvozdenović, mr Atila Hornok

Tehnička realizacija izložbe:
tehnička ekipa MGNS

Priprema i štampa kataloga:
JP Službeni glasnik, Beograd

Tiraž: 300

ISBN:
978-86-7637-120-4