Srpski svadbeni običaji u Vojvodini

Izdavač: MUZEJ GRADA NOVOG SADA
Glavni urednik: MSc. Vesna Jovičić
Autor: Dušanka Marković
Recenzent: dr Vesna Marjanović
Lektor: Ika Mitrović
Fotografija: Radivoj Simonović, Slobodan Vukobratović, Feđa Kiselički, Mila Bosić, Dušanka Marković
Konzervacija predmeta: Nevenka Bašić, Savo Gvozdenović, Aleksandar Janošev, Atila Hornok, Đorđe Lazić, Tamina Kesić
Prevod: Agencija Lingua
Tehničko uredništvo: Simulta, Novi Sad
Dizajn korica: Aleksandar Pribićević Dizajn,
Prelom i elektronska obrada fotografija: Mara Torbica Jovanović
Štampa: JP Službeni glasnik, Beograd
Tiraž: 300
Štampanje publikacije omogućila:
Uprava za kulturu Grada Novog Sada
ISBN 978-86-7637-119-8