GODIŠNJAK MUZEJA GRADA NOVOG SADA, br.11

GODIŠNjAK Muzeja grada Novog Sada 11
Izdavač:
Muzej grada Novog Sada
Odgovorni urednik:
MSc Vesna Jovičić
Urednik:
Dr Jelena Banjac
Tiraž:
250 primeraka
Štampanje Godišnjaka omogućila je
 Uprava za kulturu Grada Novog Sada

ISSN 1452-547X