PARALELNE BIOGRAFIJE SRBIJA / NEMAČKA

Izdavač
Muzej Grada Novog Sada, Petrovaradin, Tvrđava 4
www.museumns.rs

Za izdavača
MSc Vesna Iković, direktor

Glavni i odgovorni urednik
Olja Maglovski, lice ovlašćeno za zastupanje

Autor kataloga
Dr Ivana Pajić

Autori izložbe
Dr Klaudija Miler, Sandra Ratković, dr Ivana Pajić, mr Paul Gruber, dr Jelena Banjac – muzejski savetnik, istoričar umetnosti

Vodič projekta
Dr Klaudija Miler

Umetničke fotografije
Sandra Ratković

Intervjueri
Milica Davidović, Anđela Jovanović, Milica Lalić, Ana Milešević, Maja Najdanović, mr Paul Gruber, dr Ivana Pajić, Marija Berenike, Jonas Ibel, Liza Kliš, Feliks Mišen

Transkripcije
Milica Davidović, Anđela Jovanović, Milica Lalić, Ana Milešević, Maja Najdanović, Marija Berenike, mr Paul Gruber, dr Ivana Pajić, dr Klaudija Miler

Prevod
Mr Paul Gruber, dr Ivana Pajić, msr Mirjana Zarifović Grković

Lektor
Msr Vikica Matić, msr Branka Zarifović

Sponzori projekta
Organizacija MitOst, Udruženje prijatelja TU Berlin

Priprema i štampa
JP Službeni glasnik, Beograd

Dizajn naslovne sranice
Anđela Jovanović

Tiraž 300

ISBN 978-86-7637-129-7
Publikovanje kataloga i realizaciju izložbe omogućila je Uprava za kulturu Grada Novog Sada