GODIŠNJAK Muzeja grada Novog Sada 13-14

GODIŠNJAK Muzeja grada Novog Sada 13-14
Izdavač:
Muzej grada Novog Sada
Odgovorni urednik:
MSc Vesna Iković
Urednik:
Dr Agneš Ozer
Tiraž:
300 primeraka
Štampanje Godišnjaka omogućila je
Uprava za kulturu Grada Novog Sada

ISSN 1452-547X