Jovan Soldatović: dela iz fonda Zavičajne galerije

Izdavač
Muzej grada Novog Sada, Petrovaradin, Tvrđava 4

Za izdavača
MSc Vesna Iković, direktor

Autor kataloga i izložbe
Dr Jelena Banjac, muzejski savetnik, istoričar umetnosti

Fotografija
Feđa Kiselički, Ljubiša Savić

ISBN 978-86-7637-143-3

Tiraž:
400

Publikaciju kataloga i realizaciju izložbe omogućila je Uprava za kulturu grada Novog Sada