Годишњак Музеја града Новог Сада

ISSN 1452-547X (Štampano izd.)
ISSN 2406-145X (Online)

Годишњак Музеја града Новог Сада бр. 1/2005


2006, илустрације у боји, 282 стр.
ISSN 1452-547X

 

Годишњак Музеја града Новог Сада бр. 2/2006


2007, илустрације у боји, 349 стр.
ISSN 1452-547X

 

Годишњак Музеја града Новог Сада бр. 3-4/2007-2008


2010, илустрације у боји, 328 стр.
ISSN 1452-547X

 

Годишњак Музеја града Новог Сада бр. 5-6/2009-2010


2012, илустрације у боји, 320 стр.
ISSN 1452-547X

 

Годишњак Музеја града Новог Сада бр. 7/2011


2013, илустрације у боји, 200 стр.
ISSN 1452-547X

 

Годишњак Музеја града Новог Сада бр. 8/2012


2013, илустрације у боји, 272 стр.
ISSN 1452-547X

 

Годишњак Музеја града Новог Сада бр. 9/2013


2014, илустрације у боји, 284 стр.
ISSN 1452-547X

 

Годишњак Музеја града Новог Сада бр. 10/2014


2015, илустрације у боји, 314 стр.
ISSN 1452-547X

            Часопис Годишњак Музеја града Новог Сада је установљен 2005. године као редовна годишња публикација у којој се објављују резултати рада стручњака запослених у Музеју града Новог Сада. Убрзо по установљењу часописа учешће су узели и сарадници запослени у другим институцијама – музејима, заводима за заштиту споменика, архивима и факултетима, чијa je област истраживања културна баштина града Новог Сада. Публикација наставља традицију листа Вести Музеја града Новог Сада, који је повремено излазио од јуна 1971. до октобра 1976. године.

            Главни и одговорни уредник броја 1 за 2005. и броја 2 за 2006. годину је био др Драго Његован, тадашњи директор Музеја града Новог Сада. Изглед часописа и његову концепцију је установио први уређивачки одбор Годишњака. Чланови Редакције првог и другог броја су били Радован Бунарџић, археолог; Љубомир Вујаклија, историчар уметности; Саво Гвозденовић, конзерватор-рестауратор; Весна Недељковић-Ангеловски, етнолог; др Драго Његован, историчар; др Агнеш Озер, историчар, а секретар Редакције Даница Симоновић, музејски педагог. Први део издања садржи текстове о стручним и научним достигнућима музеалаца и сарадника часописа, док су у другом делу објављени текстови ненаучног карактера о раду Музеја, изложбеној делатности и другим значајним догађајима у култури града. Чланци су објављени у рубрикама Археологија, Историја, Историја уметности, Етнологија, Конзервација и рестаурација, Оцене и прикази, Збивања, Принове, За сећање.

            Потом је дошло до прекида у континуитету објављивања часописа, углавном због проблема са финансирањем, да би 2010. године био штампан двоброј 3 – 4 за 2007. и 2008. годину са донекле измењеном концепцијом. Стручни и други текстови су објављени у рубрикама Археологија, Историја, Историја уметности, Етнологија, Конзервација и рестаурација, Прикази и Сећања. Главни и одговорни уредник двоброја је Весна Недељковић-Ангеловски, директор Музеја, а чланови Редакције др Агнеш Озер, историчар; Надежда Савић, археолог; Љиљана Лазић, историчар уметности; мр Тијана Јаковљевић-Шевић, етнолог; Иштван Печкаи Ковач, конзерватор-рестауратор; Ивана Јовановић-Гудурић, етнолог, а секретар Редакције Мирјана Мирић.

            Године 2012. је објављен двоброј 5 – 6 за 2009. и 2010. годину у коме је задржана концепција претходног броја. Главни и одговорни уредник је MSc Весна Јовичић в. д. директора Музеја града Новог Сада, а чланови Уредништва Надежда Савић, археолог; мр Тијана Јаковљевић-Шевић, етнолог; мр Јелена Бањац, историчар уметности, Атила Хорнок, историчар; Тамина Кесић, конзерватор-рестауратор, а секретар Уредништва Мирјана Мирић.

            У Годишњаку број 7 за 2011. годину, објављеном 2013. године, задржана је претходно установљена концепција часописа и додата рубрика Музејска педагогија. Одговорни уредник је MSc Весна Јовичић, в. д. директора Музеја града Новог Сада, а чланови Редакције су Надежда Савић, археолог; мр Јелена Бањац, историчар уметности; Атила Хорнок, историчар; Душанка Марковић, етнолог, секретар Редакције Мирјана Мирић.

            Исте године штампан је Годишњак број 8 за 2012. годину и коначно успостављена редовност у публиковању музејског часописа. Одговорни уредник је MSc Весна Јовичић, директор Музеја, главни уредник мр Јелена Бањац, историчар уметности, а састав Редакције је исти оном у претходном броју. Уведена је нова рубрика – Аквизиције, због потребе да се стручној јавности и заинтересованим читаоцима представи велики број приновљених музејских предмета – поклоном или откупом, у првим деценијама овог века . У овом броју часописа је објављен и Зборник радова са стручног скупа Музејска контекстуализација интимног и емотивног, одржаног 22. и 23. новембра 2012. године у Музеју града Новог Сада, чији је уредник Ивана Јовановић-Гудурић, етнолог.

            Годишњак Музеја града Новог Сада број 9 за 2013. годину је објављен 2014. године. Одговорни уредник је MSc Весна Јовичић, директор Музеја, главни уредник др Јелена Бањац, историчар уметности, а чланови Редакције: Надежда Савић, археолог; Атила Хорнок, историчар; Душанка Марковић, етнолог и секретар Редакције Мирјана Мирић.

            Годишњак Музеја града Новог Сада број 10 за 2014. годину је објављен 2015. године. Одговорни уредник је MSc Весна Јовичић, директор Музеја, главни уредник др Јелена Бањац, историчар уметности – музејски саветник, а чланови редакције: Надежда Савић, археолог – музејски саветник, мр Атила Хорнок, историчар – кустос, Душанка Марковић, виши кустос и секретар редакције Мирјана Мирић.У десетом броју часописа објављен је зборник Јерменска црква у Новом Саду – изгубљена баштина, резултат серије предавања одржаних у Музеју града Новог Сада током истоимене изложбе од 15. маја до 31. августа 2014. године, чији је аутор Љиљана Лазић, историчар уметности – музејски саветник. Изабране текстове еминентних предавача приредила је уредник Зборника Љиљана Лазић.

Од првог броја Годишњака посебна пажња је посвећена установи рецензента. Иза свих стручних и научних текстова стоји мишљење компетентних стручњака из одговарајуће области чија се имена и стручна звања наводе у сваком броју часописа. Објављени текстови подлежу стручној лектури, а резимеи се преводе на енглески језик. Годишњак се штампа у А4 формату, на око 200 страница са илустрацијама у колору. Доступан је и у електронској форми на сајту Музеја града Новог Сада. Свако издање је каталогизовано у Библиотеци Матице српске. Годишњак Музеја града Новог Сада носи број ISSN 1452-547Х.

            Стручњаци Музеја града Новог Сада и сарадници Годишњака своје текстове и прилоге за Годишњак Музеја града Новог Сада 10 / 2014. (одштампано на хартији и електронску верзију на ЦД-у) могу доставити до априла 2015. године, на адресу Музеј града Новог Сада, Тврђава 4, Петроварадин, са назнаком ЗА РЕДАКЦИЈУ ЧАСОПИСА Годишњак Музеја града Новог Сада. За све информације обратити се секретару Редакције Мирјани Мирић на е-маил mirjanamiric@museumns.rs