ГОДИШЊАК МУЗЕЈА ГРАДА НОВОГ САДА, бр.12

ГОДИШЊАК Музеја града Новог Сада 12
Издавач:
Музеј града Новог Сада
Одговорни уредник:
MSc Весна Иковић
Уредник:
Др Агнеш Озер
Тираж:
300 примерака
Штампање Годишњака омогућила је
Управа за културу Града Новог Сада

ISSN 1452-547X